பணிமனை

APEX கிளையண்ட் வருகை

CO2 ஆலை

குறிக்கும் இயந்திர தொழிற்சாலை

வேலைப்பாடு இயந்திர தொழிற்சாலை

எட்ஜ் பேண்டிங் இயந்திர தொழிற்சாலை

ஃபைபர் தொழிற்சாலை

லேசர் இயந்திர தொழிற்சாலை

வரிசை துளையிடும் ஆலை

ஆலை ஏற்றுகிறது மற்றும் இறக்குகிறது

நான்கு அச்சு தொழிற்சாலை

017

புஷ்டபிள் சா தொழிற்சாலை

013

அதிர்வுறும் கத்தி தொழிற்சாலை